Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány         

 

Magunkról

Aktuális hírek

Tevékenységek

Projektek

Folyóiratok

Szakirodalom

Rendezvények

Publikációk

Európai munkavédelem

Szakmai névjegyzékek

Szabályozás

Elérhetőségek, megközelítés

 

 

Történetünk, háttér

Alapítás, eredeti profil

Átalakulás, jelenünk

Munkakörnyezeti vizsgálatok

Kockázatértékelés, biztonság

Munkavédelmi információ

Kapcsolatok

 

 

Üdvözöljük a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány honlapján!

 
Information in English

A MUNKAVÉDELMI KUTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY RÖVID TÖRTÉNETE, JELENLEGI TEVÉKENYSÉGE

 

Alapítás, eredeti profil

A Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány jogelődét, az Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézetet 1954-ben alapították. Eredeti célja a munkabiztonság, elsősorban a baleset-elhárítás érdekében végzett kutatás-fejlesztés volt. Ennek érdekében, az ipar akkori helyzetének megfelelően, az elektromos balesetek elleni védelem, a nehéz fizikai munka megkönnyítése, a forgó-mozgó gépelemek okozta balesetek megelőzése, a leesés elleni védelem terén fejtette ki fő tevékenységét.

A későbbi években egyre inkább előtérbe került a munkahelyi környezet fizikai és kémiai ártalmai elleni védelem műszaki eszközeinek kutatása-fejlesztése, így a kutatóintézet tevékenységében egyre nagyobb hangsúlyt kapott

  • a szellőztetési módszerek kutatása,
  • a helyi elszívó rendszerek fejlesztése,
  • a kémiai ártalmak (főleg levegőszennyezők) azonosítása, mintavételi és analitikai módszerek fejlesztése,
  • a zaj és vibráció vizsgálati módszereinek fejlesztése, ártalmai elleni védekezés eszközeinek kutatása, fejlesztése,
  • az elektrosztatikus feltöltődés vizsgálati módszereinek fejlesztése, a töltés biztonságos elvezetési módszereinek kutatása.

Emellett a fenti munkakörnyezeti ártalmak felmérése is a kutatóintézet feladatai közé tartozott, az egész országra és valamennyi iparágra kiterjedően.

A kutatóintézet feladatai közé tartozott már ekkor a munkavédelmi információk gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása és terjesztése. E munka eredményeként számos kiadvány, könyv, folyóirat, információs adatlap, tájékoztató látott napvilágot; a kutatóintézet az ILO/CIS nemzeti központja lett.

Átalakulás közalapítvánnyá, jelenlegi tevékenység

Az 1995. év jelentős szervezeti változást hozott az intézet életében. A Magyar Köztársaság Kormányának döntése alapján Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány névvel független non-profit szervezetté alakult.

Fő feladata immár a munkakörnyezeti (és makrokörnyezeti) ártalmak azonosítása, vizsgálata, felmérése, az ehhez, valamint a megelőzéshez szükséges módszerek fejlesztése, valamint a munkavédelmi információ gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása és terjesztése.

Új tevékenységként mindezt kiegészíti — részben az előzőekhez kapcsolódva —a munkahelyi kockázatelemzés, gépek, berendezések, teljes technológiák biztonsági analízise.

Munkakörnyezeti vizsgálatok

A közalapítvány az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 követelményeinek megfelelő felszereltségű akkreditált laboratóriummal és vizsgáló rendszerrel rendelkezik a munkahelyen előforduló kémiai és egyes fizikai ártalmak felderítésére, minőségi azonosítására és mennyiségi meghatározására.

Különösen nagy tapasztalattal rendelkezik

  • a kémiai biztonságról szóló 2000. évi törvény szerinti kémiai kockázatbecslésben;
  • szilárd és gázhalmazállapotú munkahelyi levegőszennyezők mérésében, expozíció monitorozásban;
  • munkahelyi klíma- és szellőztetés minősítő vizsgálatában;
  • elektrosztatikus és elektromágneses terek paramétereinek vizsgálatában;
  • munkahelyi zajszint és zajexpozíció meghatározásában.

Legfőbb működési területe a járműipar, fémfeldolgozó ipar, elektronikai és finommechanikai ipar, kőolaj-feldolgozó ipar, vegyipar.

Rendszeres megbízói a TEVA Zrt., MOL Rt., a General Electric Zrt. magyarországi gyárai.

Kockázatértékelés, biztonsági átvilágítások, jogszabályi megfelelőség-vizsgálatok

A közalapítvány a témakörben a legnagyobb hazai tapasztalatokkal és a legkiterjedtebb referenciával rendelkező intézmény. A közalapítvány dolgozta ki, illetve gyűjtötte össze a munkahelyi kockázatértékelés gyakorlati módszereit, és a „Kockázatértékelés gyakorlati kézikönyve” kiadványában publikálta. A közalapítvány ezeket a módszereket a munkahelyek széles skáláján tesztelte, alkalmazta, folyamatosan korrigálta, illetve folyamatosan karbantartja az európai uniós jogharmonizációnak, az előírások változásának megfelelően. Ehhez megfelelő hátteret biztosít a közalapítvány által működtetett munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi jogszabályok és szabványok, valamint a veszélyes vegyi anyagok számítógépre szervezett és naprakész adatbankja.

A közalapítvány vállalja a teljes körű munkavédelmi jogszabályi megfelelőségi vizsgálat elvégzését is.

Munkavédelmi információ

A közalapítvány az ILO/CIS magyarországi nemzeti központja. Ebben a minőségében állandó kontaktusban van a genfi központtal és rendszeresen küldi a hazai és kapja a nemzetközi információkat a munkavédelem és munkavédelmi kutatás legújabb eredményeiről.

.A közalapítvány kiadásában jelenik meg a Munkavédelem és Biztonságtechnika, valamint a Foglalkozás-Egészségügy című folyóirat, számos szakirodalmi tájékoztató, számítógépre szervezett adatbank a vonatkozó szabványokról és jogszabályokról, a veszélyes vegyi anyagokról. Az MKK szakképesítést adó és egyéb szakmai tanfolyamokat is rendez.

Kapcsolatok

Több évtizedre visszatekintő szakmai tevékenysége révén a közalapítvány kiterjedt szakmai és tudományos kapcsolatokkal is rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy kutató- és egyéb szakmai munkájába nemzetközileg is elismert szakértőket vonjon be.

Kapcsolatai részint tudományos és szakmai társaságokban való tagsága (szervezetként vagy egyénileg), részint saját alapítású gazdasági társaságai révén alakultak ki és stabil, jó együttműködést biztosítanak a munkavédelem szinte minden területén. 

Saját gazdasági társaság

MKK Pirautâ  Védelemtechnika kft – automatikus tűz-és vagyonvédelmi rendszerek tervezése, kivitelezése, telepítése, karbantartása

Tudományos intézmények

MTA Munkavédelmi Albizottság

Magyar Innovációs Szövetség

Egyéb kapcsolatok

Nemzeti Akkreditáló Testület

Magyar Szabványügyi Testület

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Nemzetközi kapcsolatok

A közalapítvány tagja a Sheffield-Csoport-nak (az európai munkavédelmi intézetek, valamint az amerikai, kanadai, ausztráliai és izraeli munkavédelmi intézet csoportja), amely elsősorban a tapasztalatcserével és az eredmények közös hasznosításával foglalkozik.

A közalapítvány alapító tagja a PEROSH-nak (Partnership for European Research in Occupational Safety and Health, Partnerség az Európai Munkavédelmi Kutatásért), amelyet az Európai Unió munkavédelmi kutatóintézetei alapítottak a kutatási kapacitások hatékony felhasználása és a pályázati lehetőségek kihasználása érdekében.

A közalapítvány az EUROSHNET (the European Network for Occupational Safety and Health Experts, Munkavédelmi Szakemberek Európai Hálózata) magyarországi kontaktpontja, amely a szabványosítás, vizsgálat, tanúsítás és/vagy a kapcsolódó kutatások területén fejt ki tevékenységet.

Az Európai Munkavédelmi Ügynökséggel (European Agency for Safety and Health at Work, EASHW) annak megalakulása óta kapcsolatban van a közalapítvány. PHARE és egyéb projektek keretében részt vesz az Ügynökség programjainak (pl. Fókuszpont hálózat, személyiségfejlesztés, „Helyes gyakorlat” projekt stb.) megvalósításában, valamint az ügynökség kiadványainak magyar nyelvű megjelentetésében (Szerződéses munkakapcsolatok új formáinak munkavédelmi vonatkozásai c. és Munkavédelmi irányítási rendszerek működtetése az Európai Unió tagállamaiban, A munkavédelem előmozdítása az Európai Unió kis- és középméretű vállalkozásainál c. kiadványok).

A dublini European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Európai Alapítvány az élet- és Munkakörülmények Javításáért), European Working Conditions Observatory (Európai Munkakörülmények Vizsgálata) c. projektjében a magyarországi munkakörülmények referense.

* * *

Hazai és külföldi szakmai linkek találhatók az Elérhetőségek, megközelítés oldalon

 

E-mail: mkk@mkk.org.hu                      Cím: H-1028 Budapest, Ötvös János u. 2,                      Kapcsolat         Webmaster